Lovgivning – Skov og land

Silva Estate tilbyder rådgivning omkring juridiske forhold og varetager dine interesser i retslige spørgsmål inden for lovgivningen omkring skoven og det åbne land - herunder bl.a. skovloven, naturbeskyttelsesloven, landbrugsloven, planloven mv.

Silva Estate bistår og sikrer, at du ledes sikkert igennem de lovgivningsmæssige udfordringer, man som ejer/bruger af en skovejendom eller naturejendom støder på. Der rådgives om dine muligheder – og vi tilbyder at stå for det praktiske i form af f.eks. udarbejdelse af ansøgninger, myndighedskontakt mv.

Særlige fagområder:


• Juridiske spørgsmål vedr. driften af skove og naturejendomme

• Natura 2000 og § 3 beskyttelse

• Skovloven

• Landbrugsloven – ophævelse af landbrugspligt, udstykning og erhvervelse

• Udstykning og opdeling af skove og naturejendomme

• Udstykning af boliger fra skove, natur- og landbrugsejendom

• Arealoverførsler og sammenlægning af ejendomme

• Ophævelse af majoratsbånd på skove og godser

• Ophævelse og pålæggelse af fredskovspligt

• Bygninger i skov

• Tilladelser til byggeri, sø-etablering, dyrehave mv.

• Formidling af erstatningsskov og puljearealer

• Forpagtningskontrakter vedr. juletræer, pyntegrønt o.lign.

Scroll to Top