Ejendomsudvikling

Strategisk ejendomsudvikling af skove, naturejendomme og godser.
Silva Estate kan bistå med alt fra analyse og planlægning til gennemførelse af projektet.

En skov og naturejendom er en dynamisk enhed, der kan udvikles. Udviklingsmulighederne er betingede af ejendommens struktur, naturgivne forhold og de lovgivningsmæssige rammer.

Vi hjælper med at få lagt strategien

Herudover har hver enkelt ejer ofte individuelle ønsker og mål med sin skov og naturejendom. Nogle ønsker at drive deres ejendom med henblik på optimering af natur-, jagt- og herlighedsværdierne, mens andre driver ejendommen med henblik på optimering af ejendommens produktion af træ mv.

Mål og ønsker med ejendomme kan desuden ændres med tiden. F.eks. hvis man står over for et generationsskifte eller et salg af ejendommen, eller man af den ene eller anden årsag ønsker at ændre målsætning.

Med udgangspunkt i dine konkrete mål og ønsker for din ejendom kan Silva Estate bistå med at få lagt den strategi, der skal til, for at du kan nå dine mål med ejendomsudviklingen. Der tilbydes grundig analyse af ejendommens muligheder, udarbejdelse af handlingsplaner og tilbud om gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter.

Eksempler på ejendomsudvikling:

  • Udvikling af den juridiske ejendomsstruktur – ved f.eks. udstykning, ophævelse og pålæggelse af fredskovspligt, ophævelse af landbrugspligt mv. – således, at handlemulighederne forbedres, og fleksibiliteten øges. F.eks. i forbindelse med et generationsskifte, helt eller delvis salg af ejendommen.
  • Udvikling og optimering af ejendommens natur-, jagt- og herlighedsværdi – f.eks. etablering af søer, åbne naturarealer, vildtagre, vildtbeplantninger mv.
  • Udvikling og optimering af ejendommens driftsøkonomi – i forhold til f.eks. produktion af kvalitetstræ, produktion juletræer og pyntegrønt, udlejning af jagt, bortforpagtning af arealer mv.
  • Udvikling og optimering af ejendommens handelsværdi – klargøring af ejendommen til salg.

Silva Estate har den faglige viden, der skal til, for at opnå et godt resultat med ejendomsudvikling. Kontakt gerne vedr. sparring eller et konkret projekt. 

Scroll to Top