Sitemap
Navn på ejendom:

Enemærket Skov

Sagsnummer:

Sagsnummer:

2018-0811

Kontantpris:

23.500.000

Kontantpris:

Grundareal:

170 ha

Grundareal:

Postnummer:

4291

Postnummer:

Intro:

EJENDOMMEN ER RESERVERET.


Enemærket Skov udgør i alt 170 hektar pragtfuld og veldrevet skov beliggende lidt sydøst for Ruds Vedby.

Enemærket ligger i et smukt landskab på Vestsjælland, ikke langt fra Tissø, som øjnes i horisonten.
Enemærket er en gammel skov – der gennem tiden blandt andet har tilhørt godserne Conradineslyst og senest Vedbygaard. Mange smukke gamle træer er med til at give skoven karakter.
Enemærket Skov har en høj vedmasse – navnlig i driftsklassen bøg, der udgør over 50% af arealet.
Skoven er kendetegnet ved et godt funderet og veludbygget vejnet.
I Enemærket Skov er især hjortejagten god. Navnlig råvildt, men kronvildt opleves i stigende grad i skoven – og formentlig vil dåvildtet også over tid indfinde sig.
Der er et godt potentiale for en mere intensiv pleje af den lysåbne natur, særligt i de mindre og fugtigere områder, hvor asketræerne stod. Intensive vildtagre må etableres på alle skovarealer, undtagen de meget få der er §3 beskyttede.
Små vandhuller giver grundlag for en rigere skov med levesteder til dyr, insekter, padder, sommerfugle og planter. Flere søer, eventuelt en lidt større sø (kræver tilladelse), vil øge herlighedsværdien af skoven yderligere.
Enemærket Skov har en stor andel med gammel skov. Den smukke og værdifulde ær (ahorn) udgør ca. 11% af arealet i Enemærket Skov.
Nåleskov udgør mindre end 20% af arealet. Rødgran og sitka dominerer, men der er også flotte douglasgraner, der udvikler sig godt på den næringsrige lokalitet.
Med skoven følger 4,3 hektar, der i dag er dyrket landbrugsjord. Dette areal kan tilplantes med skov, juletræer, vildtremiser, etableres som vildtager og lysåben natur og tilfører unik mérværdi til skoven.
Bøg er hovedtræarten i Enemærket Skov, hvor den trives godt. Der er i en årrække holdt en henholdende hugst, så der er en ganske høj opsparet vedmasse – også i tyndingsbevoksninger.
Mange smukke gamle træer er med til at give skoven karakter. Gamle træer giver en helt særlig oplevelse for mennesker som færdes i skoven, og tjener som særligt levested for en række fugle og insekter. Her en flot gammel bøg, der trods en lavt siddende tvege, har modstået storme og orkaner i over hundrede år.
En meget stor del af skoven udgøres af gamle træer – spredt i skoven står meget store og værdifulde egetræer, som er smukke og som vil bidrage godt i et hugstbudget.
Enemærket Skov er en vel drænet skov – grøfterne er nødvendige for at opretholde et godt dyrkningsgrundlag – og grøfterne i denne skov er særdeles velvedligeholdte.

Rødgran giver godt tømmer, og kan nøjes med kort omdriftstid på denne stærke dyrkningslokalitet.
Der er adskillige hektar hugstmodent træ – og priserne på rødgran er høje nu.
Efter afdrift oprettes evt. vildtagre langs kanterne til den omkringliggende bøgeskov, og kernen genplantes med sitka, douglas og lærk eller ny løvskov.

Der er også ung og velplejet skov i Enemærket Skov.
Der er få, men smukke områder med lysåben, fugtig natur og vand i skoven. Det giver ekstra liv og grundlag for en rigere skov.  
Foråret banker på – kom og oplev det i Enemærket Skov, der står den allersmukkest.
I tilknytning til skoven ligger en mark på 4,3 hektar, der kan inddrages i skoven. Her kan dyrkes juletræer, plantes ny skov, laves udsætningsplads, vildtager eller lidt af det hele. 
Enemærket er en flot og meget velarronderet skov – som kun sjældent udbydes på Sjælland.
Enemærket Skov er en velpasset skov med godt og dækkende vejnet – og en overvægt af ældre løvskov især bøg, så der kan tilbydes en god driftsøkonomi i de kommende år.

Silvaestate---lang-blaa-knap

Beskrivelse:

Enemærket Skov, udgør én sammenhængende, velplejet og meget velarronderet skov på i alt ca. 166 hektar. Dertil kommer 4 hektar agerjord, der kan indgå i fremtidigt skovareal enten som ny skov, som lysåben natur, juletræsproduktion, optimeret udsætningsplads til fasaner – eller lidt af det hele.

Der er tale om en dejlig løvskov med gode vækstbetingelser, en attraktiv og velplejet vedmasse, en god infrastruktur i form af veje og renoverede grøfter, samt gode tilkørselsforhold.


Jagt, skov og herlighed
Skoven er drevet med forstlig kyndighed og fokus på, at prioritere en god træproduktion under hensyn til naturen og herlighedsværdierne. Der kan gøres mange tiltag, der kan styrke den jagtlige benyttelse.

Der er en stigende bestand af kronvildt i skoven, derudover naturligvis en rigtig god jagt på råvildt og andet skovvildt.

Der vil være mulighed for at lave mindre søer, samt indlægge flere lysåbne naturarealer eller vildtagre, således at fødeudbuddet til hjortevildtet øges.

Disse tiltag kan placeres klogt i tilknytning til de afdrifter af gran, som er oplagte at gennemføre for at realisere noget af den opsparede vedmasse og udnytte de gode træpriser på rødgran.

Bygninger og evt. opdeling af skoven
Enemærket er sammensat af flere noteringsejendomme, hvilket kan give grundlag for at opdele skovejerskabet mellem flere juridiske enheder, herunder at dele skoven i mindre enheder.

Der er ingen bygninger, men skovarealets størrelse giver visse muligheder for at opnå tilladelse til en bolig, samt nødvendig driftsbygning med velfærdsfaciliteter.

Landbrugsjorden kan opretholdes i omdrift, hvis køber opfylder erhvervelsesbestemmelserne i Landbrugsloven ellers arealoverføres marken til skoven og pålægges fredskovpligt.

Enemærket Skov er en mulighed for en skovinvestering, som kun sjældent tilbyder sig på Sjælland.

Skoven kan erhverves af alle, der må købe fast ejendom i Danmark, inkl. selskaber.

Prospekt:

Kommentar til prospekt:
BetDownloadPro:
som PDF og læs det med det samme.
Dokumenter:
BetBestil:
Kontaktoplysninger:

Kontakt:
Jesper Just Nielsen
T: +45 21 36 56 96
E: jjn@silvaestate.dk

Enemærket ligger i et smukt landskab på Vestsjælland, ikke langt fra Tissø, som øjnes i horisonten.
Enemærket er en gammel skov – der gennem tiden blandt andet har tilhørt godserne Conradineslyst og senest Vedbygaard. Mange smukke gamle træer er med til at give skoven karakter.
Enemærket Skov har en høj vedmasse – navnlig i driftsklassen bøg, der udgør over 50% af arealet.
Skoven er kendetegnet ved et godt funderet og veludbygget vejnet.
I Enemærket Skov er især hjortejagten god. Navnlig råvildt, men kronvildt opleves i stigende grad i skoven – og formentlig vil dåvildtet også over tid indfinde sig.
Der er et godt potentiale for en mere intensiv pleje af den lysåbne natur, særligt i de mindre og fugtigere områder, hvor asketræerne stod. Intensive vildtagre må etableres på alle skovarealer, undtagen de meget få der er §3 beskyttede.
Små vandhuller giver grundlag for en rigere skov med levesteder til dyr, insekter, padder, sommerfugle og planter. Flere søer, eventuelt en lidt større sø (kræver tilladelse), vil øge herlighedsværdien af skoven yderligere.
Enemærket Skov har en stor andel med gammel skov. Den smukke og værdifulde ær (ahorn) udgør ca. 11% af arealet i Enemærket Skov.
Nåleskov udgør mindre end 20% af arealet. Rødgran og sitka dominerer, men der er også flotte douglasgraner, der udvikler sig godt på den næringsrige lokalitet.
Med skoven følger 4,3 hektar, der i dag er dyrket landbrugsjord. Dette areal kan tilplantes med skov, juletræer, vildtremiser, etableres som vildtager og lysåben natur og tilfører unik mérværdi til skoven.
Bøg er hovedtræarten i Enemærket Skov, hvor den trives godt. Der er i en årrække holdt en henholdende hugst, så der er en ganske høj opsparet vedmasse – også i tyndingsbevoksninger.
Mange smukke gamle træer er med til at give skoven karakter. Gamle træer giver en helt særlig oplevelse for mennesker som færdes i skoven, og tjener som særligt levested for en række fugle og insekter. Her en flot gammel bøg, der trods en lavt siddende tvege, har modstået storme og orkaner i over hundrede år.
En meget stor del af skoven udgøres af gamle træer – spredt i skoven står meget store og værdifulde egetræer, som er smukke og som vil bidrage godt i et hugstbudget.
Enemærket Skov er en vel drænet skov – grøfterne er nødvendige for at opretholde et godt dyrkningsgrundlag – og grøfterne i denne skov er særdeles velvedligeholdte.

Rødgran giver godt tømmer, og kan nøjes med kort omdriftstid på denne stærke dyrkningslokalitet.
Der er adskillige hektar hugstmodent træ – og priserne på rødgran er høje nu.
Efter afdrift oprettes evt. vildtagre langs kanterne til den omkringliggende bøgeskov, og kernen genplantes med sitka, douglas og lærk eller ny løvskov.

Der er også ung og velplejet skov i Enemærket Skov.
Der er få, men smukke områder med lysåben, fugtig natur og vand i skoven. Det giver ekstra liv og grundlag for en rigere skov.  
Foråret banker på – kom og oplev det i Enemærket Skov, der står den allersmukkest.
I tilknytning til skoven ligger en mark på 4,3 hektar, der kan inddrages i skoven. Her kan dyrkes juletræer, plantes ny skov, laves udsætningsplads, vildtager eller lidt af det hele. 
Enemærket er en flot og meget velarronderet skov – som kun sjældent udbydes på Sjælland.
Enemærket Skov er en velpasset skov med godt og dækkende vejnet – og en overvægt af ældre løvskov især bøg, så der kan tilbydes en god driftsøkonomi i de kommende år.

Silvaestate---lang-blaa-knap

© Silva Estate a/s | Lysholt Allé 10 | DK-7100 Vejle | M: +45 21 36 56 96 | CVR 26157501 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker